Algemene voorwaarden voor deelname aan opleidingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor deelname aan of opdrachten tot cursussen, workshops, (vaardigheids)trainingen en andere opleidingsvormen,
hierna te noemen “opleidingsactiviteit”.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. Opdrachtgever: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleidingsactiviteit.
  2. BTW Academie: opdrachtnemer.
  3. Deelnemer: degene die de opleidingsactiviteit daadwerkelijk gaat volgen
  4. Opleidingsactiviteit: synoniem voor cursus, training, module, informatiebijeenkomst, workshop, projectdagen en andere vormen van opleiding waarbij de BTW academie zorg draagt voor de inhoud, de docent en/of de organisatie

1.  Aanmeldingsprocedure

De aanmelding van een opleidingsactiviteit geschiedt door middel van een (online) inschrijfformulier of een getekende offerte.

Wanneer opdrachtgever en deelnemer niet een en dezelfde persoon zijn, dient de deelnemer bij aanmelding vooraf toestemming te hebben verkregen van de opdrachtgever.

Door aanmelding accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Overeenkomsten tussen de opdrachtnemer aan de opdrachtgever komen slechts tot stand indien de aanmelding door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

Voor definitieve aanmelding geldt een termijn van 7 dagen na datum van aanmelding als bedenktijd, waarbinnen het mogelijk is de deelname aan de training(en) kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren.

2. Wijziging, Annulering

De opdrachtgever heeft te alle tijden het recht, mits schriftelijk, de overeenkomst te annuleren. Hierbij dient de naam van de deelnemer, de betreffende opleidingsactiviteit en de datum van de
aanvang opleiding vermeld te worden.

Bij annulering gelden de volgende regels;

  1. Bij annulering tot vier weken (4x7dagen) voor de aanvangsdatum van de betreffende opleidingsactiviteit kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.
  2. Bij annulering tussen één (7dagen) en vier weken voor aanvang van de opleidingsactiviteit wordt 50% van de totale prijs voor de opleidingsactiviteit in rekening gebracht.
  3. Bij annulering binnen een week (7dagen) voor aanvang van de opleidingsactiviteit, wordt de totale prijs voor de opleidingsactiviteit in rekening gebracht. Dit is ook het geval ls geen correcte annulering is doorgegeven of als de deelnemer niet verschijnt.

Tussentijdse annulering bij meerdaagse opleidingsactiviteiten is niet mogelijk. In het geval dat een deelnemer de opleidingsactiviteit niet kan komen volgen kan de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer een plaatsvervanger aanwijzen.

Alle opleidingsactiviteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. De BTW Academie is gerechtigd een opleidingsactiviteit te annuleren tot een week (7 dagen) aanvang. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geen, is de BTW Academie gerechtigd de opleidingsactiviteit te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren. Bij annulering door de BTW
Academie zal het reeds betaalde voor de opleidingsactiviteit worden gerestitueerd. De BTW Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemers of diens organisatie door de
annulering schade ondervindt of kosten maakt.

3. Betaling

Betaling dient plaats te vinden op de in de bevestigingsmail aangegeven bankrekening binnen 7 dagen na aanmelding. Indien niet tijdig wordt betaald komen de kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.

4. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de door de BTW Academie uitgegeven brochures, projectmaterialen, toetsen/examens, software en cursusmaterialen berust bij de BTW Academie tenzij een andere
auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BTW Academie zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het maken van beeld- en of geluidsmaterialen van een opleidingsactiviteit is uitdrukkelijk verboden. Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

5. Aansprakelijkheid klant

De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst directe schade ontstaat die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverklaringsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

6. Geschillen en toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, die daaruit mocht voortvloeien, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tussen beide partijen tot een oplossing worden gebracht. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost kunnen zij gezamenlijk om bemiddeling bezoeken bij de klachtencommissie. Een geschil is
aanwezig indien één der partijen dit in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt. Het management van Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. is verantwoordelijk namens de BTW academie. Als het geschil afkomstig is van de opdrachtgever/klant zal binnen 5 werkdagen hierop een reactie worden gegeven en indien gewenst een overleg worden gepland. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Zwolle. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.